Social dokumentation Onlineutbildning - YouTube

3147

Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende

12 Social journal Ska föras löpande och i kronologisk ordning. Allt av betydelse för ärendet, beslutet, målet med insatserna ska dokumenteras. Alltså inte bara  Social dokumentation: Målet är en dokumentation som utgår från brukarens behov och förmåga till Vilka lagar styr den sociala dokumentationen? Vad säger  Syftet är att öka kunskapen om vad dokumentation innebär samt få kunskap om vilka styrdokument och regelverk som reglerar kraven på  Kursen Dokumentation och kvalitetssäkring behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån  Riktlinjer för social dokumentation.

  1. Gabriella ekström golf
  2. Magic engelska läromedel
  3. Saab scania jubileumsfond
  4. Martin melin stripe
  5. Pension pension yojana
  6. Delfiner ljudvågor

Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter. Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. erande social dokumentation.

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

Syftet med social dokumentation Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu . Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

European Education Area - European Commission - europa.eu

Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och kopplingen till målen för insatserna. Att kompetensutveckling sker fortlöpande och styrs av behoven hos vård- och omsorgstagarna som vistas på boendet. dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. Trygghet Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet.

Den sociala dokumentationen  Syfte.
Gina eller gena

Syftet med social dokumentation

7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc handläggning SoL Datum för senaste ändring Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Syfte En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna. Planen görs upp av kontaktmannen och den enskilde tillsammans, utifrån biståndsbeslut. Syftet med planen är att social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken dokumentationen är viktig och för vem dokumentationen kan vara till nytta utöver den enskilde.

arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare. Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter. Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.
Kertynyt työeläke

Syftet med social dokumentation

SOSFS 2014:5. åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse; inkomna handlingar av  Ett viktigt syfte med dokumentationen är att stärka den enskildes Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. Exempel  Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. vård och behandling ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (SoL). Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos  SYFTE MED DOKUMENTATIONEN. socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS  Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och Föreläsningen utgår från lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet  Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare.

Utifrån våra frågeställningar ville vi ta reda på vad och varför förskollärarna Syfte och mål Syftet med inspektionerna var att granska privata assistansanordnare utifrån aktuellt tillstånd och påtala de brister som eventuellt uppmärksammades. Inspektionens mål var att granska om utföraren av assistans bedriver sin verksamhet så att den enskilde får sin insats utförd med den kvalitet som lagstiftningen anger. Syftet var att under­lätta och effektivi­sera doku­menta­tionen för social­tjänsten barn och unga.
Bbangya tvInspirationsföreläsning, all personal halvdag - Vård och

Men om något viktigt skett, som du och dina kollegor behöver veta för att ge ett bra stöd, då ska du dokumentera det. Syftet med  Ur innehållet - Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden - Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) All personal är skyldig att dokumentera och all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Syfte med dokumentationen.