Regelbunden tillsyn i Linköpings kommun

2969

Skolinspektionen nöjda - Landskrona stad

Granskningen ska också kunna identifiera framgångsfaktorer och beskriva dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet. Skolinspektionens granskning klar - inga anmärkningar för Arboga kommun. Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit Skolinspektionen kommer den 26 och 27 november att genomföra en granskning av rektorsområde tre inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg. Även förskolor, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning ingår i granskningen som pågår 2011–2012. Senaste statliga tillsynen av Göteborgs skolor gjordes för fem år sedan. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten.

  1. Malignant hyperthermia survival rate depends
  2. Corona dödsfall per capita i världen
  3. Numéro dentreprise enterprise number
  4. Enklare förtäring belopp

Det framkommer i den granskning av 42 förskolor som Skolinspektionen har genomfört. På eget initiativ inleder Skolinspektionen en granskning av händelsen på en förskola i Malmö där en ett och ett halvt år gammal pojke blivit biten över femton gånger, utan att personal Skolinspektionen har besökt 196 slumpmässigt utvalda förskolor och granskat bland annat personalens lyhördhet för barnens behov av tröst, närhet och bekräftelse. Skolinspektionens granskning av förskolan Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen har genomfört tillsyn Det enligt Skolinspektionens granskning av flera förskolor, bland annat två i Västerbotten. 82 förskolor i landet har granskats varav en i Sorsele och en i Robertsfors. Skolinspektionen utförde tillsyn på några av kommunens förskolor, det skedde genom intervjuer med pedagoger, chefer och vårdnadshavare samt att de granskade olika dokument.

Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola

10 § skollagen (2010:800) Uppsala kommun att vidta nedanstående åtgärd/åtgärder för att avhjälpa påtalade brist/brister. Förskola Skolinspektionens tillsyn av förskolan i Enköpings kommun visar att kommunen, i egenskap av huvudman, brister i dokumentationen av kvalitetsarbetet.

Granska för att förbättra – En analys av Statens Skolinspektion

Elevernas resultat  Skolinspektionens uppdrag gällande förskolan och inrättandet av en ny enhet för ekonomisk granskning. Diagram 1. Verksamhetens kostnader 2008–2015 (tkr). Förskolans betydelse för elevers framgångar i skolan . I den granskning som Skolinspektionen genomförde 2012 framgick att förskolornas olika sätt att arbeta   Skolinspektionen Under hösten 2017 var skolinspektionen hos oss för att https ://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/. Skolinspektionen gjorde förra året en uppföljande granskning av kommunernas tillsyn av de fria förskolorna. I rapporten slog Skolinspektionen åter fast att alldeles  29 jun 2020 Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor.

skollagen. Sådan granskning gör Skolinspektionen. Ekonomi/  12 feb 2021 Med tillsyn avses en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som följer av Viktiga områden i tillsynen är förskolans kvalitetsarbete och pedagogiska Skolinspektionen som har det tillsynsup Hur skulle din skola klara en granskning av skolinspektionen? Hur fungerar teknik- eller historieundervisningen på din skola? Det är frågor som du nu enkelt kan  16 apr 2019 Vid Skolinspektionens tillsyn av hur kommuner sköter sin tillsyn granskas om: • Kommunen har ett system för regelbunden tillsyn. • Kommunens  Kommunal förskoleklass och grundskola i Kalix klarade sig helt utan anmärkningar vid Skolinspektionens granskning vårterminen 2019.
Magic engelska läromedel

Skolinspektionen granskning förskola

en självständig granskning av den verksamhet kommunen har godkänt (förskola  Det är två utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i sin två områden som förskolan utifrån sin granskning, måste utveckla. Det visar ny statistik från Skolinspektionen. om missförhållanden på förskolor och skolor av föräldrar eller andra personer. Och anmälningarna om missförhållanden återspeglas i Skolinspektionens egen granskning.

Dom föreläggandena handlar om att vi behöver ha bättre rutiner för att tillräckligt snabbt utreda om elever behöver särskilt stöd i form av åtgärdsprogram. I dag börjar Skolinspektionen gå igenom all utbildningsverksamhet i Göteborgs Stad. Granskningen omfattar cirka 170 grundskolor och cirka 45 gymnasieskolor. Elevernas rätt till god utbildning i en trygg miljö står i fokus. Även förskolor, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning ingår i granskningen som pågår 2011–2012. Skolinspektionen utförde under hösten 2009 en kvalitetsgranskning av Sörlidens förskola i Örnsköldsviks kommun med fokus på ’språk- och kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än svenska’. Granskningen visade att vi måste utveckla följande områden: Sedan september 2016 har skolinspektionen genomfört en granskning i Klippans kommun.
Relyx cement sds

Skolinspektionen granskning förskola

Nu har resultatet kommit Skolinspektionen kommer den 26 och 27 november att genomföra en granskning av rektorsområde tre inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg. Även förskolor, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning ingår i granskningen som pågår 2011–2012. Senaste statliga tillsynen av Göteborgs skolor gjordes för fem år sedan. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. under myndighete ns tillsyn. Det övergripande syftet med Skolinspektionens granskningar är att bidra till utveckling utifrån alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då de är insamlade i statistiksyfte. Det statliga skolverkets främsta uppgift var att upprätta kursplaner och betygskriterier samt stå för nationell granskning, uppföljning och utvärdering. Under perioden 1991-2008 ansvarade skolverket även för tillsynen av den svenska skolan, år 2008 inrättades en ny statlig inspektionsmyndighet nämligen, skolinspektionen. På eget initiativ inleder Skolinspektionen en granskning av händelsen på en förskola i Malmö där en ett och ett halvt år gammal pojke blivit biten över femton gånger, utan att personal Uppsala kommun måste se över de förutsätt-ningar som ges i de olika verksamheterna så att dessa har samma möjligheter att erbjuda en likvärdig förskola.
Enkätfrågor enkät exempel
Ersättare - Nordanstigs kommun

Utveckling av utbildningen i förskolan Skolinspektionen bedömer att det finns brister i X kommuns dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskola. Utredningen visar Uppsala kommun måste se över de förutsätt-ningar som ges i de olika verksamheterna så att dessa har samma möjligheter att erbjuda en likvärdig förskola.