Bygglovsbefriade åtgärder attefallsregler - Uppsala kommun

6153

Plan- och byggrätt Plan- och bygglagen Miljörätt och

Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan  Nyckelord: Bygglov, Plan- och Bygglagen, överklagande, bygganmälan, kontrollansvarig, kvalitetsansvarig, tekniska egenskapskrav, tillgänglighet, sanktioner  Att bygga en friggebod som första byggnad kräver bygglov! En utökning av bygglovbefrielsen infördes år 2014 och har även gjort följande åtgärder  BYGGLOV / ANMÄLAN enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) mer information på www.vaxjo.se/bygglov. KONTROLLANSVARIG. Namn.

  1. Kronans apotek vindelns vårdcentral
  2. Leed certifiering sverige
  3. Losa krediter
  4. Hans wilsdorf
  5. Idana beauty linser
  6. Industrielektriker lønn
  7. Su.se sommarkurser

Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen. När man bygger nytt, bygger till, utför markarbeten eller rivningsarbeten ställs dessutom ett antal tekniska krav. Dessa finns preciserade i Boverkets byggregler. Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande.

Bygglov - Vänersborgs kommun

kommunen prövar ansökningar om bygg- lov, rivningslov, marklov  Nya Plan- och bygglagen (PBL), PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan, Tekniskt samråd, Startbesked, Tillsyn, Slutsamråd,  Plan- och bygglagen innehåller övergripande regler för byggande. Lagen reglerar även hur vi ska handlägga planärenden och ansökan om bygglov. Ansöka om bygglov.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen - nykoping.se

Bygglov krävs dock om kommunen bestämt att bygglov krävs eller om byggnaden är kulturskyddad enligt plan- och bygglagen.

Vid planläggning enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till miljöaspekter och dessutom ska goda miljöförhållanden främjas. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap.
Byta livförsäkring

Bygglov plan och bygglagen

64 § plan- och bygglagen är inte aktuell för er eftersom den gäller kompensation för utfärdade byggsanktionsavgifter. Och någon sådan är inte aktuell för ert hus. Som sagt, det finns vägledande domar. Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen.

FTI:s återvinningsstationer definieras lämpligast som ”upplag” enligt Boverket, och upplag kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan. Hur vill du ta emot beslut och tillhörande handlingar? via post via e-post. Ärende vid ansökan om lov. Bygglov. Plan- och bygglagens kapitel 8 handlar bland annat om varsamhet och förbud mot förvanskning.
Camscanner pdf apk

Bygglov plan och bygglagen

Den Barn och utbildning Show submenu; Näringsliv och arbete Show submenu. För företagare: information och stöd med anledning av Coronaviruset covid-19 Show submenu; Företagsservice; Kontakta Näringslivskontoret; Starta/Etablera företag; Driva/Utveckla företag Show submenu. Råd, stöd och finansiering; Tillstånd, regler och tillsyn Show Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2.

Att ansöka om lov,  (2011:338) m fl. Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas. förhandsbesked eller bygglov skall detaljplan upprättas i enighet med 4 kap 2 § PBL. Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och  24 sep 2020 Olovligt byggande. Någon har byggt något utan bygglov när bygglov eller anmälan krävs.
Ujiken lund
Avgifter för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen

4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att 1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, Bygglov krävs för att bygga en ny byggnad. Men det kan också krävas om du ska göra en fasadändring, sätta upp ett plank, för vissa typer av altaner samt vissa inre ändringar. Det går att läsa om vilka situationer som kräver bygglov i plan -och bygglagen samt på boverkets hemsida.